กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
นโยบายผุ้บริหาร
______________________________________________________________________________________________
นโยบายผุ้บริหาร
 

 

 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลัก การเชื่อมโดยกับแผนงานโครงการ ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาให้ครอบคลุมทั้งตำบล เพิ่มและขยายเส้นทางการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วในการขนส่งสินค้าและบริการ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 67 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

2.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ตำบลบ้านไทร เป็นตำบลที่ปลอดภัยอบอุ่นในทุกครัวเรือน โดยการจัดหาครุภัณฑ์ในการบริการชุมชนให้มีมาตรฐาน ได้แก่ รถยนต์กู้ชีพ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อการสงเคราะห์บริการรับส่งผู้ป่วยหรือผู้ประสบปัญหาและความเดือดร้อนประจำตำบลส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในตำบล จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมในการบรรเทาความเดือนร้อนจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัยและอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนที่ประสบภัยในช่วงฤดูแล้ง เช่น รถน้ำอเนกประสงค์ รถดับเพลิง จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อบริการประชาชน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 67 (3) และ (4)

3. ด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยการส่งเสริม และสนับสนุนกาประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น สนับสนุนทุนโครงการต่อเนื่องของกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ส่งเสริม ให้ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนทุกระดับ โดยใช้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนส่งเสริม และสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ความรู้เพื่อยกระดับ มาตรฐานการผลิตของกลุ่มอาชีพ สู่สังคมที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการผลิตของกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจดำเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (5) และ (7)

4. ด้านน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยการสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน ระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ภาชนะกักเก็บน้ำ โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเพื่อใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึง ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน จัดหาภาชนะกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ประปาส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุม เช่นปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน การขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่อาจดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (5) และ (7)

4. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ โดยการสร้างและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีคุณภาพประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ส่งเสริมกระบวนการหรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในชุมชนให้เป็นสังคมคุณภาพสังคมมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้ตำบลบ้านไทรเป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางสังคมของเยาวชนและประชาชนสืบไป ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการและการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา องค์กรและชุมชน เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชนชาวตำบลบ้านไทร พัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก ความศรัทธาและเชื่อมั่นในศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทยและของท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติด ส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลบ้านไทร เช่น งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา-ออกพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5)

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.