กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การรับลงทะเบียน เพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน  doc120220512060005.jpg doc220220512060005.jpg   06-01-3108  85  13
2   ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  doc120221004094359.jpg doc220221004094359.jpg   04-10-2565  71  4
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565  doc120220927164549.pdf   27-09-2565  62  9
4   ประการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120220926160542.pdf   26-09-2565  53  2
5   การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)  การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)   16-09-2565  26  0
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220831073831.pdf   17-08-2565  68  7
7   ประกาศรายชื่อที่ผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการสงเคราะห์ ผู้ยากจนไร้ที่พึ่ง  doc120220719090259.pdf   19-07-2565  58  1
8   ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220708050446.pdf   08-07-2565  62  0
9   ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  doc120220629025647.jpg   29-06-2565  73  3
10   ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ยากจนไร้ที่พึ่ง  doc120220628075633.ศ   28-06-2565  63  2
11   การรับลงทะเบียน เพื่อขอรับการช่วยเหลือประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  doc120220628074814.pdf   28-06-2565  48  1
12   ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการสงเคราะ์ผู้ยากจนไร้ที่พึ่ง  doc120220622073801.pdf   22-06-2565  49  2
13   ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ยากจนไร้ที่พึ่ง  doc120220622073510.pdf   22-06-2565  44  2
14   ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  doc120220530040554.pdf   30-05-2565  46  2
15   ประกาศการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากจนไร้ที่พึ่ง  doc120220530035759.pdf   30-05-2565  32  0
16   ประกาศแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565  doc120220408073938.pdf   08-04-2565  62  6
17   ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120220325090350.pdf   25-03-2565  61  15
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2565  doc120220318015256.tif   18-03-2565  66  17
19   ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และะกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน ทั้ง 23 อำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์  doc120220214084025.pdf   14-02-2565  62  6
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร รับและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120220124030052.pdf   24-01-2565  61  7
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220421080956.pdf   06-01-2565  45  0
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลสำหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1  doc120220421080801.pdf   06-01-2565  46  2
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง สำหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่1  doc120220421080532.pdf   06-01-2565  38  0
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120220421080233.pdf   06-01-2565  53  0
25   เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565  doc120211216080951.pdf   16-12-2564  68  7
26   ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120211215133055.pdf   15-12-2564  92  17
27   ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120211221051738.pdf   15-12-2564  60  10
28   เรื่อง การงดจ่ายไฟ (ตัดมิเตอร์) กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ๋และผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย  doc120211130082312.pdf   30-11-2564  139  9
29   แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร  doc120211118090038.jpg   18-11-2564  57  9
30   แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120211112025217.jpg doc220211112025217.jpg   12-11-2564  50  5
31   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120211110041509.pdf doc220211110041509.pdf doc320211110041509.pdf doc420211110041509.pdf doc520211110041509.pdf   10-11-2564  114  8
32   ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565   04-11-2564  49  7
33   ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  doc120211022045644.jpg doc220211022045644.jpg   22-10-2564  68  7
34   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ฯ  doc120211020100426.pdf   20-10-2564  42  1
35   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร   06-10-2564  46  13
36   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร   06-10-2564  52  7
37   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร   05-10-2564  40  8
38   #ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง การขอรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในวันเวลาราชการ)  doc120211006085047.jpg   05-10-2564  52  6
39   ข่าวประชาสัมพันธ์  คุณสมบัติของผู้สมัคร,การยื่นใบสมัคร,ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.และ ส.อบต.   04-10-2564  44  11
40   ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน   17-08-2564  62  5
41   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120210720055920.tif   20-07-2564  75  10
42   ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3/2564  doc120210713041436.pdf   13-07-2564  69  1
43   การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  doc120210706084939.pdf   06-07-2564  60  12
44   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120210213021512.pdf   12-02-2564  114  26
45   ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2563  doc120210208084232.pdf doc220210208084232.pdf   08-02-2564  69  7
46   ข่าวประชาสัมพันธ์  doc120210208074940.pdf   08-02-2564  113  7
47   ข่าวประชาสัมพันธ์  doc120210208073106.pdf   08-02-2564  83  1
48   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120210208023006.pdf   08-02-2564  62  7
49   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019  doc120210127061149.pdf   27-01-2564  46  2
50   ประกาศประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  doc120210330040928.jpg   13-01-2564  79  19
51   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120210115042019.pdf   12-01-2564  67  16
52   ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1/2564  doc120210222070127.pdf   12-01-2564  73  8
53   เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  doc120210111034058.pdf   11-01-2564  64  0
54   จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  doc120201225040923.pdf   25-12-2563  66  4
55   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  doc120201203092006.pdf doc220201203092006.pdf doc320201203092018.pdf doc420201203092040.pdf doc520201203092040.pdf   03-12-2563  50  13
56   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  doc120201203091856.pdf doc220201203091856.pdf doc320201203091908.pdf   03-12-2563  50  3
57   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  doc120201203091732.pdf doc220201203091732.pdf doc320201203091732.pdf doc420201203091754.pdf   03-12-2563  54  8
58   ประชาสัมพันธ์การต่อและออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ยาเส้น และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2564  doc120201201021856.pdf   01-12-2563  50  0
59   Stop Corruption ต่อต้านการทุจริต สร้างสำนึกไทยไม่โกง  doc120201126015820.pdf doc220201126015820.pdf   26-11-2563  76  0
60   กำหนดพื้นที่ให้ใช้เป็นลานตากข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์  doc120201126015644.pdf   26-11-2563  68  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.