กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การรับลงทะเบียน เพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน  doc120220512060005.jpg doc220220512060005.jpg   06-01-3109  147  14
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3  doc120230307103516.pdf   01-03-2566  8  0
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร  doc120230307103418.pdf   01-03-2566  14  1
4   ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบเเทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120230224155516.pdf   24-02-2566  9  2
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566  doc120230221151229.pdf   21-02-2566  10  4
6   เชิญชวนเที่ยวงานสักการะพระพุทธประโคนชัย มหามิ่งมงคล ประจำปี 2566  doc120230221153607.pdf   21-02-2566  17  11
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  doc120230209095248.pdf   08-02-2566  19  3
8   ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พระราชบัญญัติควมคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543  doc120230301142358.pdf   01-02-2566  15  1
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120230113093805.pdf   13-01-2566  34  1
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120230118110253.บ้านไทร เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   12-01-2566  43  19
11   ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566  doc120221216142045.pdf   16-12-2565  39  3
12   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566  doc120221216141850.pdf   16-12-2565  43  2
13   ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  doc120221004094359.jpg doc220221004094359.jpg   04-10-2565  121  7
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565  doc120220927164549.pdf   27-09-2565  103  11
15   ประการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120220926160542.pdf   26-09-2565  95  3
16   การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)  การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)   16-09-2565  71  0
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220831073831.pdf   17-08-2565  109  8
18   ประกาศรายชื่อที่ผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการสงเคราะห์ ผู้ยากจนไร้ที่พึ่ง  doc120220719090259.pdf   19-07-2565  96  1
19   ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220708050446.pdf   08-07-2565  100  0
20   ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  doc120220629025647.jpg   29-06-2565  110  4
21   ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ยากจนไร้ที่พึ่ง  doc120220628075633.ศ   28-06-2565  101  2
22   การรับลงทะเบียน เพื่อขอรับการช่วยเหลือประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  doc120220628074814.pdf   28-06-2565  82  1
23   ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการสงเคราะ์ผู้ยากจนไร้ที่พึ่ง  doc120220622073801.pdf   22-06-2565  85  2
24   ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ยากจนไร้ที่พึ่ง  doc120220622073510.pdf   22-06-2565  78  2
25   ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  doc120220530040554.pdf   30-05-2565  78  2
26   ประกาศการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากจนไร้ที่พึ่ง  doc120220530035759.pdf   30-05-2565  64  0
27   ประกาศแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565  doc120220408073938.pdf   08-04-2565  98  6
28   ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120220325090350.pdf   25-03-2565  95  15
29   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2565  doc120220318015256.tif   18-03-2565  104  17
30   ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และะกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน ทั้ง 23 อำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์  doc120220214084025.pdf   14-02-2565  94  6
31   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร รับและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120220124030052.pdf   24-01-2565  95  7
32   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220421080956.pdf   06-01-2565  78  0
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลสำหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1  doc120220421080801.pdf   06-01-2565  80  2
34   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง สำหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่1  doc120220421080532.pdf   06-01-2565  71  0
35   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120220421080233.pdf   06-01-2565  88  0
36   เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565  doc120211216080951.pdf   16-12-2564  105  7
37   ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120211215133055.pdf   15-12-2564  125  17
38   ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120211221051738.pdf   15-12-2564  97  10
39   เรื่อง การงดจ่ายไฟ (ตัดมิเตอร์) กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ๋และผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย  doc120211130082312.pdf   30-11-2564  178  9
40   แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร  doc120211118090038.jpg   18-11-2564  94  9
41   แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120211112025217.jpg doc220211112025217.jpg   12-11-2564  85  5
42   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120211110041509.pdf doc220211110041509.pdf doc320211110041509.pdf doc420211110041509.pdf doc520211110041509.pdf   10-11-2564  156  8
43   ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565   04-11-2564  84  7
44   ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  doc120211022045644.jpg doc220211022045644.jpg   22-10-2564  104  7
45   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ฯ  doc120211020100426.pdf   20-10-2564  76  1
46   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร   06-10-2564  82  13
47   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร   06-10-2564  86  8
48   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร   05-10-2564  74  8
49   #ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง การขอรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในวันเวลาราชการ)  doc120211006085047.jpg   05-10-2564  90  6
50   ข่าวประชาสัมพันธ์  คุณสมบัติของผู้สมัคร,การยื่นใบสมัคร,ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.และ ส.อบต.   04-10-2564  76  11
51   ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน   17-08-2564  96  5
52   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120210720055920.tif   20-07-2564  111  10
53   ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3/2564  doc120210713041436.pdf   13-07-2564  103  1
54   การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  doc120210706084939.pdf   06-07-2564  95  13
55   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120210213021512.pdf   12-02-2564  149  26
56   ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2563  doc120210208084232.pdf doc220210208084232.pdf   08-02-2564  103  7
57   ข่าวประชาสัมพันธ์  doc120210208074940.pdf   08-02-2564  151  7
58   ข่าวประชาสัมพันธ์  doc120210208073106.pdf   08-02-2564  119  1
59   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120210208023006.pdf   08-02-2564  96  7
60   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019  doc120210127061149.pdf   27-01-2564  75  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.