กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากบ้านนายจำลอง จะรอนรัมย์ ถึงถนน คศล.ต้นตาล ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  doc120230815095207.12   11-08-2566  7  71
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายสัมฤทธิ์ถึงหนองคู ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  doc120230815095050.5   11-08-2566  8  2
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากถนนคอนกรีตเดิมถึงนานายอุดร ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  doc120230815094929.6   11-08-2566  5  2
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเหยียบ บุญเจริญ ถึงสระนายสมบัติ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  doc120230815094807.12   11-08-2566  6  2
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากนานายเอือย ประประโคน ถึงนานายชานนท์ ประประโคน ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  doc120230815094637.10   10-08-2566  5  2
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 9 จากที่นานายทองพูน พรมบุตร ถึงที่นานายล้วน ลักขษร ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  doc120230613093918.pdf   30-05-2566  13  4
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ในอบต.จากศูนย์ อปพร.แนวถนนหลัง อบต. ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  doc120230613092658.pdf   29-05-2566  16  2
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน-ลงหินคลุก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายเสือ สร้อยสนเทศ ถึงนานางพิมภา แก้วสุข ตำบลบ้านไทร อำเภอปรธโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  doc120230612094259.pdf   29-05-2566  14  2
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมฤทธิ์ ยอดรัก ถึง บ้านนางทองหลาง พวงจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไทร อำเภอปรธโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  doc120230428160206.pdf   02-11-2565  48  12
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางเฮีย ปรังประโคน ถึง บ้านนางหอม ประประโคน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  doc120230428155956.pdf   18-10-2565  35  3
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไทร  doc120221004094551.pdf   04-10-2565  230  21
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 จากสี่แยกบ้านนายสี ดวงศรี ถึงบ้านนางสะอาด บุญเจริญ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  doc120230427160024.pdf   26-09-2565  46  21
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างถนน หมู่ที่ 11 จากบ้านนายบุญเรือง สินศิริ ถึงบเานนางผา เพียรงาม ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  doc120230427155944.pdf   26-09-2565  45  9
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 จากนานายอุ่น เจือจันทร์ ถึง นานายสถิต แก้วสุข ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  doc120230427155854.pdf   26-09-2565  43  11
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนางสวาท ปัสสาสัย ถึงบ้านนางเดี่ยว พรมมนัส ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  doc120230427155227.pdf   20-09-2565  37  8
16   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220421063022.pdf   21-04-2565  235  33
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120210909084227.pdf   09-09-2564  233  13
18   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  doc120210830101518.pdf   30-08-2564  243  8
19   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (แบบบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 คัน  doc120210813100940.pdf doc220210813100940.pdf doc320210813102016.pdf doc420210813101037.pdf   13-08-2564  242  35
20   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน  doc120210809101505.pdf doc220210809101505.pdf   09-08-2564  225  7
21   ประกาศร่างขอบเขตงาน รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  doc120210804092833.pdf doc220210804092833.pdf doc320210804092833.pdf   04-08-2564  219  27
22   ประกาศร่างรถบรรทุกน้ำ ดีเซล จำนวน 1 คัน (ฉบับปรับรุงร่างวิจารณ์)  doc120210718113618.pdf doc220210718113618.pdf doc320210718113618.pdf   18-07-2564  191  11
23   ร่างประกาศ TOR รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน  doc120210629052438.pdf doc220210629052643.pdf doc320210629052810.pdf   29-06-2564  194  17
24   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ 2564   22-10-2563  255  8
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  doc120200623051306.pdf   23-06-2563  238  10
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ่ายข่าดเงินสะสม)  doc120200623051156.pdf   23-06-2563  238  8
27   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 โครงการ  doc120200401015817.pdf doc220200401015817.pdf doc320200401015817.pdf doc420200401015817.pdf doc520200401015817.pdf   13-03-2563  255  24
28   ประกาศใช้เเละเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120200619110426.pdf   09-12-2562  271  10
29   รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  doc120200706045552.pdf   31-10-2562  186  4
30   ประกาศผลผูู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4  doc120200913202558.pdf   04-10-2562  203  4
31   ประกาศผลผูู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3  doc120200913202449.pdf   22-07-2562  200  4
32   ประกาศผลผูู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2  doc120200913202229.pdf   19-04-2562  177  4
33   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562  doc120181028233708.pdf   28-10-2561  300  55
34   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  doc120181112230236.pdf   13-10-2560  271  19
35   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กันยายน 2560  doc120181113233924.pdf   30-09-2560  273  14
36   สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง    07-04-2558  714  2
37   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น    19-05-2557  440  2
38   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 4 โครงการ  เอกสาร   10-02-2557  386  54
39   ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน  เอกสาร   10-02-2557  310  34
40   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิก โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ 1 โครงการ  เอกสาร   09-02-2556  353  50
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑๐ โครงการ  เอกสาร   09-01-2556  270  27
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.