กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
เนเธœเธ‡เธœเธฑเธ‡เน€เธงเน‡เธšเน„เธ‹เธ•เนŒ
______________________________________________________________________________________________
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 นโยบายผุ้บริหาร
 สภาพเศรษฐกิจ
 กองช่าง
 สภาพทางสังคม
 วิสัยทัศน์
 การบริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างองค์กร
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 Facebook - อบต.บ้านไทร
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง
 เเผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แผนเเม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เเผนกลยุทธ์การบริหารเเละการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 เเผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
 
โครงสร้างบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวสาร เทศบาล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
ผลิตภัณฑ์ตำบล .
สถานที่สำคัญ .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ITA
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 การประเมินความพึงพอใจ (ITA) ประจำปี2564
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565
 
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 อำนาจหน้าที่
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประกาศงานบริหารงานบุคคล
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน / มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยช
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 รายงานผลการดำเนินการตามแนวการบริหารจัดการความเสี่ยง
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 กฏหมายและระเบียบ
 
บริการประชาชน
 สำนักงานปลัด
 กองสวัสดิการสังคม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
 แผนปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองคลัง
 
อื่นๆ
 กระดานสนทนา
 ติดต่อนายก
 ติดต่อปลัด
 ติดต่ออบต.
 ติดต่อเทศบาล
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 วีดิทัศน์
 วีดีทัศน์
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 แลกเปลี่ยนแรงงาน
 ข้อความหน้าติดต่อ
 ข้อความหน้าสายตรงนายก
 ข้อความหน้าสายตรงปลัด
 ข้อมูลการชำระภาษี
 สารจากนายก
 สารจากปลัด
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.