กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
การประเมินความพึงพอใจ (ITA) ประจำปี2564
______________________________________________________________________________________________
การประเมินความพึงพอใจ (ITA) ประจำปี2564
 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

-โครงสร้าง

-ข้อมูลผู้บริหาร

-อำนาจหน้าที่

-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

-ข้อมูลการติดต่อ

-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

การประชาสัมพันธ์

-ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

-Q&A

-Social Network 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

-แผนดำเนินงานประจำปี

-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6เดือน

-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน

-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การให้บริการ 

-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

-E-Service 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือน

-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร

-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

แผนป้องกันการทุจริต

-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน

-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งในและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.