กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด อบต.
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด อบต.
 
 
นางนลินภัสร์ โสภณวัฒนะนนท์
นางนลินภัสร์ โสภณวัฒนะนนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวกัลยา กุดั่น
นางสาวกัลยา กุดั่น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นายเดชา ขาลรัมย์
นายเดชา ขาลรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศศิวรรณ พละดี
นางสาวศศิวรรณ พละดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(ว่าง)
(ว่าง)
นิติกรชำนาญการ
นายพรชัย บุตรสาลี
นายพรชัย บุตรสาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอรปรียา กลอยประโคน
นางสาวอรปรียา กลอยประโคน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจีราวัฒน์  คชราช
นายจีราวัฒน์ คชราช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวัฒนา มากะเต
นายวัฒนา มากะเต
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายกังวาน ใจกล้า
นายกังวาน ใจกล้า
พนักงานดับเพลิง
นายต้น มากะเต
นายต้น มากะเต
พนักงานดับเพลิง
นายวิชัย สังข์กูล
นายวิชัย สังข์กูล
คนงานทั่วไป
นายธีรยุทธ เงางาม
นายธีรยุทธ เงางาม
พนักงานดับเพลิง
นายบุญรอด แก้วระวัง
นายบุญรอด แก้วระวัง
พนักงานดับเพลิง
นายทักษิน เสประโคน
นายทักษิน เสประโคน
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ เจือจันทร์
นายสมศักดิ์ เจือจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสวรรค์นภา  รักษา
นางสาวสวรรค์นภา รักษา
พนักงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.